خانه اخبار ویژه سخنگوی سپاه: منتخب مردم، مورد حمایت سپاه خواهد بود