خانه اخبار ویژه سخنگوی وزارت خارجه: با افتخار حامی فلسطین هستیم