خانه اخبار استانی سردار رادان در بوشهر: نیروی انتظامی برای ایام نوروز و رمضان در آمادگی کامل است