خانه اخبار ویژه سردار نقدی: مردم منطقه نظامیان آمریکایی را از تیرهای برق آویزان خواهند کرد