خانه اخبار ویژه سرلشکر صفوی: در انتخابات، افرادی را انتخاب کنید که به حضرت آقا ایمان داشته باشند