خانه اخبار استانی سرمایه‌گذاری 800 میلیارد تومانی اوقاف در استان بوشهر