خانه اخبار ویژه سرپرست وزارت خارجه: دور نیست که نماز را در قدس به جای بیاوریم