خانه اخبار ویژه سعید محمد: رئیسی برای پذیرش این مسئولیت آمادگی نداشت