خانه اخبار ویژه سعید محمد منصرف شد؛ در این دوره تکلیفی به گردن ندارم