خانه اخبار ویژه «سفره کارگران برای خرید نان سنگک ۲۰ هزار تومانی کشش ندارد»