خانه اخبار استانی سهمیه آب کنگان با جمعیت شهرستان تناسبی ندارد