خانه اخبار ویژه سه غول عربستانی، رقبای استقلال و پرسپولیس