خانه اخبار استانی سوء مدیریت در جاده کمربندی گناوه