خانه اخبار استانی سوال روز بیست و سوم طرح «زندگی با آیه ها» در استان بوشهر