خانه اخبار استانی سوال روز بیست و پنجم طرح «زندگی با آیه ها» در استان بوشهر