خانه اخبار استانی سوال روز بیست و چهارم طرح «زندگی با آیه ها» در استان بوشهر