خانه اخبار ویژه سونامی آرای باطله، آرای سفید و اسامی متفرقه در تهران