خانه اخبار ویژه سونامی سل در ایران؛ راه‌های اصلی انتقال