خانه اخبار ویژه شدت انفجار خط لوله گاز از داخل هواپیما