خانه اخبار ویژه شرکت کشتیرانی یونانی تردّد از کانال سوئز را متوقف کرد