خانه اخبار استانی شطرنج باز بوشهری در اردوی تیم ملی کم بینایان و نابینایان