خانه اخبار ویژه شعار عجیب و غریب یک برند لباس، همه را متعجب کرد