خانه اخبار ویژه شفاف سازی ظریف درباره استقبال از «رییس جمهور پزشکیان» در ۹ تیر