خانه اخبار ویژه شناسایی مبتلا به تب دنگی در جنوب فارس