خانه اخبار ویژه شناسایی یک گروه خونی نادر در استان کرمان