خانه اخبار استانی شناسایی ۹۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در بوشهر