خانه اخبار استانی شهرداری بوشهر تا ترمیم کامل حفاری‌ها، مجوز جدید ندهد