خانه اخبار استانی شهردار بوشهر: دستفروشان ساماندهی شوند