خانه اخبار استانی شهردار بوشهر: ۷۰ درصد بافت تاریخی بوشهر بهسازی و نوسازی شد