خانه اخبار استانی شهردار: پروژه فانوس دریایی بوشهر فعال شد