خانه اخبار استانی شیلات: ورود ناپلی و پست لارو به بوشهر ممنوع است