خانه اخبار ویژه صاحب یکی از آرای باطله مشخص شد؛ امیرحسین ثابتی! + عکس