خانه اخبار ویژه صداوسیما لطف کند در گوشیِ مجری برنامه بگوید…