خانه اخبار استانی  صدور ۵۰۰ مجوز زیست محیطی برای صنایع استان بوشهر