خانه اخبار ویژه صدیقی: اگر رئیس جمهور جدید بخواهد استانداران و وزرا را عوض کند موجب خسارت است