خانه مقاله صیانت از میراث‌فرهنگی، صیانت از هویت انسانی