خانه اخبار مهم ضریب نفوذ بیمه در بوشهر، پایین تر از کشور