خانه اخبار ویژه طارمی گل زد، جام گرفت، خداحافظی کرد