خانه اخبار ویژه طالبان: برای مقابله با قاچاق مواد مخدر از ایران یاری می‌خواهیم