خانه اخبار ویژه طالبان: پاسخ ایران اقدام دفاعی مشروع بود