خانه اخبار استانی طرح پاک‌سازی مدارس بوشهر توسط شهرداری