خانه اخبار ویژه ظریف: تفاوت دارد خشک مغزها و چماق به دست‌ها در پاستور باشند یا پزشکیان