خانه اخبار ویژه عباس عبدی: ادامه امامت جمعه صدیقی معنای روشنی دارد