خانه اخبار ویژه عباس عبدی: از ۳ روز پیش پزشکیان اول شده