خانه اخبار ویژه عباس عبدی: افزایش مشارکت به سود پزشکیان است