خانه اخبار ویژه عباس عبدی خطاب به جلیلی: شهامت داشته باشید و بگویید می‌زنیم و می‌بندیم