خانه اخبار ویژه عباس عبدی میزان مشارکت در انتخابات را پیش بینی کرد