خانه اخبار مهم «عبدالرسول عمادی» رییس ستاد انتخاباتی پزشکیان در استان بوشهر شد