خانه اخبار ویژه عبدی: بدترین کاری که رئیس بیمارستان گاندی انجام داد