خانه اخبار مهم عبور از شیخ موسی یا خطای راهبردی فرمانداران؟